Čo vám ponúkame?

Firma RTHOMOLA vám ponúka plynárenské práce, revízie plynových zariadení, montáž plynových spotrebičov (kotlov, ohrievačov, sporákov). Revízia plynového zariadenia je kontrola plynovodu a plynových spotrebičov odborne spôsobilou osobou - revíznym technikom. Cieľom revízií je zabezpečiť bezporuchovú prevádzku plynových zariadení bez úniku plynu a škodlivého oxidu uhoľnatého. Revízia plynových zariadení a spotrebičov sa v rodinných domoch a bytoch odporúča zrealizovať 1x ročne, a to aj napriek tomu, že nie je zo zákona povinná.

Potvrdenie o vykonanej revízii vyžadujú aj poisťovne pri plnení v prípade poistnej udalosti.

Revízie plynových zariadení

Revízie plynových zariadení, regulátorov a rozvodov

Regulátory tlaku plynu

Montáž a výmena domových regulátorov

Odstránenie porevíznych závad

Úniky plynu, výmena armatúry, označenia

Výmena plynových uzáverov

Zastaralé K-800 za guľové uzávery plynu

Zapojenie plynových spotrebičov

Zapojenie plynových spotrebičov, výmenu plynových hadíc k spotrebičom

Plynové rozvody

Montáž a rekonštrukcia plynových potrubí

Revízie pre rodinné domy

Pre rodinné domy vykonávame kompletné revízie plynového zariadenia v rozsahu:
- revízia DRS (domovej regulačnej stanice)
- revízia vonkajšieho a vnútorného plynovodu od hlavného uzáveru plynu až po plynové spotrebiče

Typy revízií vykonávaných pre rodinné domy:
- revízia východisková - revízia pred prvým uvedením plynovodu do prevádzky po inštalácii plynovodu (potrebná pre zapojenie do distribučnej siete plynu a pre kolaudáciu rodinného domu)
- revízia prevádzková - kontrola a overenie správnej funkčnosti a bezpečnosti plynových zariadení, ako sú napríklad kotly, ohrievače vody, plynové varné dosky, sporáky a plynové potrubné vedenie vrátane regulačného zariadenia. Tento proces sa vykonáva pravidelne v opakujúcich sa cykloch

O výsledku revízií sa vyhotovuje revízna správa v rozsahu:
- prevádzkovateľovi predkladáme celkovú revíznu správu o stave plynového zariadenia v rodinnom dome vrátane revízie RZ (regulačného zariadenia)

Revízie pre bytové spoločenstvá

Pre bytové spoločenstvá (bytové domy) vykonávame kompletné revízie plynového zariadenia v rozsahu:
- revízia DRS (domovej regulačnej stanice)
- revízia vnútorného plynovodu od domového uzáveru až po plynové meracie hodiny - spoločné priestory
- revízia plynového zariadenia - bytový plynovod od plynových meracích hodín po plynový spotrebič

O výsledku revízií vnútorného plynovodu sa vyhotovujú revízne správy v rozsahu:
- každý majiteľ bytu obdrží na mieste zápis o revízií plynového zariadenie v jeho byte (originál zápisu predkladáme správcovi domu)
- správcovi bytového domu predkladáme celkovú revíznu správu o stave plynového zariadenia v bytovom dome vrátane revízie DRS (domovej regulačnej stanice)

Po vykonaní revízií ponúkame odstránenie zistených závad v rozsahu:
- odstránenie únikov plynu
- výmeny zastaralých uzáverov plynu
- výmenu regulátorov tlaku plynu v domovej regulačnej stanici
- výmenu nevyhovujúcich a zastaralých rozvodov plynu

*Revízie pre bytové spoločenstvá vykonávame v dopoludňajších aj popoludňajších hodinách

Revízie pre firmy, mestá a obce

Pre firmy, mestá a obce vykonávame kompletné revízie plynového zariadenia v rozsahu:
- revízia RZ (regulačných zostáv) do 0,4 MPa s maximálnym projektovaným výkonom nad 25 Nm3/h
- revízia uličnej regulačnej zostavy určenej na úpravu tlaku plynovodov miestnych sietí do 0,4 MPa s maximálnym projektovaným výkonom nad 25 Nm3/h
- revízia objektovej regulačnej zostavy určenej na pripojenie budov na bývanie a nebytových budov do 0,4 MPa s maximálnym projektovaným výkonom nad 25 Nm3/h
- revízia DRZ (domovej regulačnej zostavy) na pripojenie rodinných domov, bytových domov, firiem, výrobných prevádzok, priemyselných objektov do 0,4 MPa s maximálnym projektovaným výkonom do 25 Nm3/h
- revízia plynovodu od hlavného uzáveru po plynové zariadenie

Typy revízií vykonávaných pre firmy, mestá a obce:
- revízia východisková - revízia pred prvým uvedením plynovodu do prevádzky po inštalácii plynovodu (potrebná pre zapojenie do distribučnej siete plynu a kolaudáciu objektu)
- revízia prevádzková - kontrola a overenie správnej funkčnosti a bezpečnosti plynových zariadení, ako sú napríklad kotly, ohrievače vody, plynové varné dosky, sporáky, priemyselné ohrievacie telesá a plynové potrubné vedenie vrátane regulačného zariadenia. Tento proces sa vykonáva pravidelne v opakujúcich sa cykloch

O výsledku revízií sa vyhotovuje revízna správa v rozsahu:
- prevádzkovateľovi predkladáme celkovú revíznu správu o stave plynového zariadenia v danom objekte vrátane revízie RZ (regulačnej zostavy s daným výkonom)

Revízie a servis vykonávame:

- Bratislava a okolie
- Nitra a okolie

Objednať revíziu / servis online

Objednajte si revíziu plynových zariadení alebo servis online.

HORE