Otázky a odpovede

1. Čo je to odborná prehliadka a revízia plynového zariadenia?

Odborná prehliadka a revízia plynového zariadenia je proces, ktorý sa vykonáva na zabezpečenie bezpečnosti a spoľahlivosti plynových zariadení. Je to kontrola a overenie správnej funkčnosti a bezpečnosti plynových zariadení, ako sú napríklad kotly, ohrievače vody, plynové varné dosky, sporáky a plynové potrubné vedenie vrátane regulačného zariadenia. Tento proces sa vykonáva pravidelne v opakujúcich sa cykloch.

2. Kto môže vykonávať odborné prehliadky a revízie plynových zariadení?

Revíziu plynových spotrebičov môže vykonávať len odborne spôsobilá osoba s platným osvedčením - Revízny technik (podľa § 16 vyhlášky 508/2009 Z. z.) ktoré jej vydala oprávnená právnická osoba (napr.: Technická inšpekcia, a.s., Certifikačný a inšpekčný orgán SR, s. r. o. a pod.). Revízny technik má pridelené evidenčné číslo osvedčenia a môžete si ho overiť v registri Inšpektorátu práce.

3. Ako často sa vykonáva odborná prehliadka a revízia plynového zariadenia?

- Odborná prehliadka každý 1 rok a revízia každé 3 roky pre plynové zariadenia napr.: plynový kotol, ohrievač vody, plynová varná doska, plynové kachle, sporák.
- Odborná prehliadka každé 3 roky a revízia každých 6 rokov pre plynové potrubné vedenie vrátane regulačného zariadenia.
- Odborná prehliadka každý 1 rok a revízia každé 3 roky pre plynové regulačné zostavy s výkonom nad 25 Nm3/h (napr. technologické zariadenie uličnej zostavy a objektovej regulačnej zostavy)

4. Je odborná prehliadka a revízia plynového zariadenia povinná?

Revízia plynového zariadenia je:
- POVINNÁ pre fyzickú osobu (živnosť) alebo právnickú osobu (napr.: s.r.o., a.s. a pod.) ktorá na plnenie svojich podnikateľských úloh používa plynové zariadenie - napríklad administratívne budovy, obchody, hotely, kancelárie, potraviny, domovy dôchodcov, reštaurácie, rýchle občerstvenia, pneuservisy...
- POVINNÁ pre byty v bytových domoch (bytové spoločenstvá). Bytový dom je budova určená na bývanie pozostávajúca zo štyroch a viacerých bytov.
- NEPOVINNÁ pre rodinné domy (nie však priestory určené predovšetkým na profesionálne činnosti a miesta verejne prístupné). Samozrejme, ako prevádzkovateľ plynového zariadenia ste podľa zákona č. 251/2012 Z. z. zodpovedný za stav plynového zariadenia a ponesiete všetky následky z toho vyplývajúce.

5. Mám rodinný dom a som odberateľom plynu. Aj keď nie je revízia plynového zariadenia povinná, mám nejaké zákonné povinnosti?

ÁNO. Ako prevádzkovateľovi plynového zariadenia vám ukladá zákon o energetike č. 251/2012 Z. z. (§ 70) udržovať odberné plynové zariadenie v zodpovedajúcom technickom stave. Takýto stav docielite len pravidelnými prehliadkami a revíziami plynového zariadenia.

Prečítajte si viac informácií o tejto téme

6. Keď nie je odborná prehliadka a revízia pre mňa povinná, prečo by som si ju mal dať spraviť?

Odborná prehliadka a revízia plynového zariadenia je dôležitá pre zabezpečenie bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky týchto zariadení. Pri správnej a pravidelnej revízii sa zistia prípadné poruchy, ktoré môžu viesť k únikom plynu a následne k nebezpečným situáciám ako je napríklad požiar alebo výbuch.
Ak sa plynové zariadenie nepoužíva správne alebo sa nevykonávajú pravidelné kontroly, môže dôjsť k úniku plynu, ktorý je síce odorizovaný, ale neviditeľný. V uzavretých priestoroch sa môže hromadiť. Tieto situácie môžu byť nebezpečné a v niektorých prípadoch až fatálne.

Prečítajte si viac informácií o tejto téme

7. Aké sú postihy ak si nedám vykonať odbornú prehliadku a revíziu plynového zariadenia?

Pre:
- fyzickú osobu (živnosť) alebo právnickú osobu (napr.: s.r.o., a.s. a pod.) ktorá na plnenie svojich podnikateľských úloh používa plynové zariadenie pri nedodržaní pravidelných odborných prehliadok a revízií hrozí postih od príslušného inšpektorátu práce aj so zákazom používania plynového zariadenia.
- občanov ktorí používajú plynové zariadenie v rodinných domoch momentálne nehrozí žiaden postih. Vystavujú sa ale nebezpečnej situácii v ktorej nemožno vylúčiť riziko úniku plynu s následným možným výbuchom a stratám na životoch či majetku. Ako prevádzkovateľ plynového zariadenia sú podľa zákona č. 251/2012 Z. z. zodpovedný za stav plynového zariadenia a ponesú všetky následky z toho vyplývajúce.

8. Môže ma SPP distribúcia odpojiť od plynu ak nemám platnú revíziu plynového zariadenia v rodinnom dome?

Teoreticky áno.

V zákone o energetike č. 251/2012 Z. z. v § 64 sa píše:
Práva a povinnosti prevádzkovateľa distribučnej siete
(2) Prevádzkovateľ distribučnej siete má ďalej právo bez nároku na náhradu škody okrem prípadov, ak škoda vznikla zavinením prevádzkovateľa distribučnej siete, obmedziť alebo prerušiť distribúciu plynu v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas len v prípade
k) zápornej revíznej správy plynového zariadenia alebo spoločného odberného plynového zariadenia alebo nepredloženia technických údajov alebo revíznej správy odberného plynového zariadenia alebo spoločného odberného plynového zariadenia podľa § 73 ods. 5.

V zákone o energetike č. 251/2012 Z. z. v § 73 sa píše:
Podmienky pripojenia
(4) Odberateľ plynu je povinný umožniť prevádzkovateľovi distribučnej siete kontrolu odberného plynového zariadenia a určeného meradla v termíne dohodnutom s prevádzkovateľom distribučnej siete.
(5) Odberateľ plynu je povinný udržiavať pripojené odberné plynové zariadenie v zodpovedajúcom technickom stave a poskytovať na požiadanie prevádzkovateľovi distribučnej siete v lehote do 90 dní odo dňa vyžiadania technické údaje a revízne správy odberného plynového zariadenia; ak nepredloží požadované údaje a správy v lehote 90 dní, považuje sa jeho odberné plynové zariadenie za technicky nevyhovujúce.

9. Potrebujem pri novostavbe rodinného domu revíziu plynového zariadenia?

Ak vo vašom rodinnom dome budete používať plynové spotrebiče tak je pre vás revízia plynového zariadenia (potrubné vedenie, plynové spotrebiče) veľmi dôležitá. K žiadosti SPP o montáž meradla (plynových hodín) musí majiteľ objektu predložiť revíznu správu a tlakovú skúšku ktoré vystaví revízny technik. Revíznu správu budete potrebovať doložiť aj ku kolaudačnému konaniu.

10. Bývam v prenajatom byte / dome, mám zákonnú povinnosť dať spraviť revíziu plynových zariadení?

Nie, ako nájomcovi nehnuteľnosti určenej na bývanie vám nevyplýva žiadna zákonná povinnosť dávať robiť revízie plynových zariadení.

11. Prenajímam nehnuteľnosť. Mám povinnosť dávať robiť revízie plynových zariadení?

Nie, ako vlastníkovi nehnuteľnosti určenej na bývanie (rodinný dom, byt) vám nevyplýva žiadna zákonná povinnosť dávať robiť revízie plynových zariadení. Avšak netreba zabúdať na to, že za technický stav rozvodov v bytovom a rodinnom dome je zodpovedný vlastník alebo správca nehnuteľnosti. Podľa zákona o tepelnej energetike je vlastník povinný udržiavať rozvody v zodpovedajúcom technickom stave. Zodpovedajúci technický stav vie posúdiť len revízny technik. Pravidelná revízia plynového zariadenia tak umožňuje identifikovať prípadné poruchy, ktoré môžu ohroziť nielen zdravie a životy, ale aj majetok a životné prostredie. Preto vlastníkom nehnuteľností (bytov a domov) ktorý ich prenajímajú odporúčame, aby sa správali zodpovedne a dávali revízie plynových zariadení preventívne robiť. Zbavia sa tak zodpovednosti za prípadné ohrozenie života nájomcov a škody na majetku vzniknuté poruchami (únikom plynu).
Príklady:
- vlastníte byt na sídlisku a prenajímate ho. Bytový dom je v správe spoločenstva vlastníkov alebo externého správcu: revíziu plynových zariadení za vás vyrieši správca bytového domu (pre správcu bytového domu je revízia plynových zariadení POVINNÁ).
- vlastníte byt v bytovom dome ktorý nemá spoločenstvo vlastníkov alebo externého správcu a prenajímate ho: revíziu plynových zariadení riešite vy ako vlastník nehnuteľnosti (revízia plynových zariadení je pre vás NEPOVINNÁ).
- vlastníte rodinný dom a prenajímate ho: revíziu plynových zariadení riešite vy ako vlastník nehnuteľnosti (revízia plynových zariadení je pre vás NEPOVINNÁ). Samozrejme, ako prevádzkovateľ plynového zariadenia ste podľa zákona č. 251/2012 Z. z. zodpovedný za stav plynového zariadenia a ponesiete všetky následky z toho vyplývajúce.

12. Je odborná prehliadka a revízia drahá? Koľko to stojí?

Presná cena na každý typ plynovej revízie sa nedá určiť, pretože každá revízia je individuálna a robená v inom rozsahu. Niekto má v byte len plynový sporák, iný má v rodinnom dome kotol a sporák, ďalší má dvojgeneračný rodinný dom v ktorom sú dva kotle a tri sporáky. Možností je nekonečne veľa a preto ku každej cene plynovej revízie pristupujeme individuálne. Samozrejme, s približnou cenou je zákazník oboznámený už pred revíziou na základe jeho popisu plynového zariadenia.

13. Ako odborná prehliadka a revízia prebieha? Trvá to dlho?

Dĺžka samotnej prehliadky / revízie záleží na tom, či sa robí revízia v byte, rodinnom dome alebo firme. Samozrejme, záleží hlavne na tom, aký veľký je rozsah plynových zariadení (dĺžka plynového potrubia, počet spojov, počet spotrebičov) a či sú prístupné. Revízia môže trvať od 20 minút (byt) po 60-120 minút (rodinný dom, firma). Väčšie objekty sú časovo náročnejšie a priemerný čas revízie sa nedá odhadnúť.

Prečítajte si viac informácií o tejto téme

14. Dostanem o odbornej prehliadke a revízii nejaké potvrdenie?

Áno. Po ukončení prevádzkovej revízie je zákazník okamžite oboznámený s výsledkom kontroly - aj s nájdenými závadami. Následne je zákazníkovi na mieste vypracovaná prevádzková revízna správa. Pokiaľ sa jedná o východiskovú revíziu (prvú revíziu pred spustením plynového zariadenia - napr. pri novostavbe) revízna správa je zákazníkovi doručená v nasledujúcich dňoch poštou.

15. Kto je zodpovedný za môj plynovod a spotrebiče v dome / byte / firme?

RODINNÉ DOMY / FIRMY:
- za odberné plynové zariadenie za HUP (hlavným uzáverom plynu) zodpovedá odberateľ, ktorým je väčšinou vlastník nehnuteľnosti - čiže VY. Samozrejme, ako prevádzkovateľ plynového zariadenia ste podľa zákona č. 251/2012 Z. z. zodpovedný za stav plynového zariadenia a ponesiete všetky následky z toho vyplývajúce.
BYTOVÉ DOMY:
- za spoločný rozvod plynu zodpovedá spoločenstvo vlastníkov bytov alebo správca domu.
- za plynový rozvod za plynomerom (v bytoch) vrátane spotrebičov zodpovedajú vlastníci bytov - čiže VY.

16. Aký je tlak plynu v domácnostiach?

Tlak plynu v domácnostiach je 2 kPa (0.02 bar).

Prečo je pravidelná
revízia plynových zariadení
dôležitá?

01. Bezpečnosť

Pravidelná revízia plynových zariadení je nevyhnutná pre zabezpečenie bezpečného a spoľahlivého prevádzkovania týchto zariadení. Neodhalené poruchy a úniky plynu môžu viesť k vážnym nehodám a požiarom, čo môže mať katastrofálne následky.

02. Zdravie

Poruchy a zlyhania plynových zariadení môžu mať negatívny vplyv na zdravie ľudí, ktorí sú vystavení plynovým emisiám (zemný plyn, CO..). Revízia plynových zariadení zabezpečuje ich správne fungovanie a minimalizuje riziko zdravotných problémov spojených s používaním týchto zariadení.

03. Úspora nákladov

Pravidelná revízia plynových zariadení môže pomôcť zistiť potenciálne problémy, ktoré by mohli viesť k zvýšeným nákladom na prevádzku - únik plynu, nedokonalé spaľovanie a pod.. Oprava týchto problémov včas môže minimalizovať náklady na údržbu a zabezpečiť úsporu energií.

04. Zákonné požiadavky

Revízie plynových zariadení sú povinné v súlade s vyhláškou 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami plynovými. Nedodržanie povinností v tejto oblasti môže viesť k zvýšenému riziku pre užívateľov a prevádzkovateľov plynových zariadení.

HORE